תקנון עמותת ויקימדיה ישראל

סימן א: חברות

1. קבלת חברים

א. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

ב. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

"אני _______ (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת ויקימדיה ישראל (ע"ר) שמספרה 580476430. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האספה הכללית של העמותה."

ג. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

ד. חברים חדשים הרוצים להצטרף לעמותה ואשר לא תרמו בעבר לפרוייקטים של קרן ויקימדיה ו/או לפרוייקטים של תוכן חופשי, יוכלו להצטרף לפעילות העמותה כפעילים בלבד. יהיה וירצו להצטרף כחברים, יידון עניינם בישיבת ועד העמותה הבאה לאחר הצטרפותם כעמיתים, ולאור פעילותם בעמותה.

2. זכויות וחובות של חבר

א. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.

ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

ג. הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

ד. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3. פקיעת חברות

א. החברות בעמותה פוקעת –

1. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

2. בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

3. בהוצאתו מן העמותה.

ב. הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

ג. לא יוציא הוועד חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב) (2), (1) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

ד. חבר העמותה שהוחלט להוציאו מן העמותה רשאי לערער על ההחלטה לפני האסיפה הכללית.

 

ה. חבר עמותה שהוחלט על הוצאתו מהעמותה, למעט עקב אי-תשלום דמי חבר, יקבל הודעה על כך, כולל הסיבה בגינה הוחלט להוציאו, ובה יפורט מועד האסיפה הכללית בה הוא יכול לערער על החלטה זו.

 

4. מתן הודעות לחבר

1. הודעות העמות המיועדות לכלל חברי העמותה ישלחו ברשימת הדיוור האלקטרונית של העמותה או ברשימת דיוור אלקטרונית שתיוחד להודעות מסוג זה ויפורסמו גם באתר העמותה.

2. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת המיועדות באופן אישי לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל את מענו הרשום בפנקס החברים או יישלחו אליו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו המופיעה בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני תשנה העמותה את מענו הרשום ו/או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו בפנקס החברים

סימן ב': האספה הכללית

5. זמן ומקום

אסיפה כללית תתכנס בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

1 פעם בשנה על-מנת לדון בעניינים שעל סדר היום, לשמוע דין-וחשבון מוועד העמותה ולשמוע דין וחשבון מוועדת הביקורת

2 על פי הודעות הוועד על קיום אספה כללית שלא מן המניין

3 לפי דרישה של הגוף המבקר

4 לפי דרישה של רבע מחברי העמותה

6. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על-ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאספה.

7. תפקידים של אספה כללית רגילה

אספה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת.

8. מניין

א. אספה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

ג. האסיפה הכללית של העמותה יכולה להתקיים באמצעות אמצעים אלקטרוניים (כגון ועידת וידאו או ועידה אינטנטית), כאשר כל חברי האסיפה מסוגלים לראות ולשמוע האחד את השני בו זמנית. אסיפה אלקטרונית תכונס בהתאם לאמור בסעיפים 8 (א) ו-8 (ב) לתקנון.

 

חבר אשר נבצרה ממנו ההגעה לאסיפה יוכל לשלוח מראש כתב הצבעה.

 

ד. חברי העמותה יכולו להצביע באסיפה הכללית באמצעות העברת כתב הצבעה חתום מראש לועד העמותה המפרט את תאריך האסיפה ואת עמדת חבר העמותה על הנושאים שעל סדר היום.

 

ד. חודש לפי הבחירות לועד העמותה ולועדת הביקורת, ימנה הועד גוף בלתי תלוי שיוכל לקבוע את ההסדרים לצורך קיומן של הבחירות, לרבות קביעת מועדים להגשת מועמדות, דרכי ההצבעה, אמצעי ההצבעה וכל הסדר אחר הדרוש לקיומן של הבחירות.

 

9. יושב ראש האסיפה הכללית

אספה כללית תבחר מבין חברי העמותה יושב ראש לישיבה שתפקידיו יהיו:

1 מתן זכות הדיבור לחברים

2 ניהול הצבעה

3 ניהול סדר היום של הישיבה

4 אישור בחתימתו את נכונות הפרוטוקול

היושב ראש יבחר למשך ישיבת האסיפה הכללית וכהונתו תגמר עם סיומה.

10. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, יראו את ההצעה כנדחית.

11. פרוטוקול

מזכיר האספה הכללית ינהל את פרוטוקול האספה.

סימן ג': הוועד

12. מספר החברים

מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

12א. מספר חברי הוועד יהיה אי-זוגי. מספר חברי הועד יהיה חמישה. התפטרותו או סיום כהונת חבר ועד לא תפגע בכשירותו של הועד להמשיך ולכהן עד הבחירות הקרובות.

13. תקופת הכהונה

א. הוועד יכהן מהיבחרו באספה כללית ועד שאספה כללית אחרת תבחר ועד חדש. היה ולא נתכנסה אספה כללית עד למועד סיום כהונת הוועד, יקבע הוועד הישן מועד לאספה כללית תוך 45 יום וימשיך לכהן כוועד עד לקיום אספה זו; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

ב. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

ג. הוועד יהיה רשאי למנות לוועד המורחב יועצים שאינם חברי העמותה. מעמדם וסמכויותיהם של היועצים יהיו זהים לאלה של חברי הוועד הנבחרים ומספרם לא יהיה גדול מ-40% ממספר חברי הוועד והם יאושרו על ידי חברי העמותה.

 

ג. הוועד יהיה רשאי, מעת לעת, למנות חברי חיצוניים שהם חברי העמותה, או יהפכו לחברי העמותה בהצטרפותם לוועד, ואינם נספרים במניין חברי הוועד. מעמדם וסמכויותיהם של החברים החיצוניים, יהיו זהות לאלה של חברי הוועד הנבחרים. מספרם של חברי הועד החיצוניים יהיה שניים.  חברי הוועד החיצוניים יאושרו על ידי האסיפה הכללית הסמוכה לאחר בחירתם (או במהלך האסיפה הכללית בה נבחר הוועד).

ד. בחירות לועד העמותה תסיימנה את כהונתם של חברי הועד החיצוניים.

 

14. השלמת הועד

א. נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאספה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.

ב. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

15. ישיבות הוועד

הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

16. החלטות

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, ייראו ההצעה כאילו נדחתה; החלטות הוועד יכול שתתקבלנה גם ברשימת הדיוור או בשיחת ועידה טלפונית שכוללת את כל חברי הוועד.

17. פרוטוקול

הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. פרוטוקול מתוך ישיבות פתוחות של הוועד יימסר לחברי העמותה באמצעות שיטות התקשורת המנויות בסימן א' סעיף 4.

18. זכות הייצוג

הועד מוסמך להסמיך לפחות שני מורשי חתימה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. כאשר לפחות אחד מהם הוא חבר הועד והנוספים הינם: חברי ועד או אחד מבין בעלי התפקידים בעמותה שאינו חבר ועד. שתי חתימות יחדיו בכפוף להרכב החתימה שהוחלט על ידי הוועד, בצירוף חותם העמותה מחייבות את העמותה. הוועד ינהל ויפרסם תקנון המורה על הרכבי החתימות שאושרו.

סימן ד: ועדת הביקורת

19. תחולת הוראות

הוראות תקנות 12 עד 17, למעט סעיף 12(א), יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

הוראות תקנות 12 עד 17, למעט למעט סעיפים  13 (ג)-(ד), יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

 

סימן ה: סניפים

20. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האספה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ו: נכסים לאחר פירוק

21. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף, 9(ב) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.

21א. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

 

סימן ז: נציב

23. בחירות

ועד העמותה יבחר נציב לעמותה. הוא אינו חייב להיות חבר העמותה.

24. משך כהונה

א. הנציב יכהן לתקופה של שלוש שנים. בתום תקופת הכהונה תערכנה בחירות לנשיאות העמותה. הנציב יכול להיבחר למספר בלתי מוגבל של כהונות רציפות.

ב. התפטר הנציב או נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, רואים את תקופת כהונתו כאילו הסתיימה.

25. תפקיד

כאשר מתעורר סכסוך הנוגע לענייני העמותה בין חברי העמותה, עליהם לפנות לבוררות מחייבת בפני הנציב, אשר יקבע אם החברים פעלו בהתאם לתקנון העמותה ומטרותיה.

26. זכות לראות פנקסים ולנכוח בישיבות

הנציב זכאי לראות את כל פנקסי העמותה ולנכוח בכל ישיבות האספה הכללית, ועד העמותה וועדת הביקורת.

סימן ח: דמי חבר

27. דמי חבר

דמי חבר של העמותה יקבעו על ידי ועד העמותה.

28. הנחות

ועד העמותה יכול לקבוע הנחות לקבוצות אוכלוסייה מסויימות.

סימן ט: גזבר העמותה

29. גזבר העמותה

ועד העמותה יבחר גזבר לעמותה.

30. סמכויות

גזבר העמותה יחזיק את פנקסי הצ'קים של העמותה ואת פנקסי הקבלות של העמותה.

סימן י: מזכיר העמותה

31. מזכיר העמותה

ועד העמותה יבחר מזכיר לעמותה.

32. סמכויות

מזכיר העמותה אחראי על כינוס אספות ועד העמותה והאספות הכלליות של העמותה בהתאם להוראות תקנון זה. המזכיר יכין את פרוטוקול הדיונים, ואחראי על המצאת הפרוטוקולים לרשם העמותות.

33. חותם

מזכיר העמותה יחזיק את חותם העמותה.

סימן יא: יושב ראש ועד העמותה

34. סמכויות

ועד העמותה יבחר יושב ראש לוועד עמותה אשר יקבע את סדר היום בישיבות הוועד.

סימן יב: נוכחות באספות ועד העמותה

35. אופן ההצבעה

ניתן להצביע בישיבות ועד העמותה באמצעות יפוי כח אשר יינתן לאחד מחבר הועד, בו יצויינו נושאי ישיבת הועד לגביהם ניתן ייפוי הכוח ועמדת נותן ייפוי הכוח בנושאים אלה.

36. נוכחות באספות הוועד

חברי ועדת הביקורת יכולים לנכוח בכל ישיבות ועד העמותה.

סימן יג: שינוי סעיפים

37שינוי סעיפים

סעיפים 22 – 27 אינם ניתנים לשינוי, אלא ברוב של 75% מחברי העמותה.

 

התגובות סגורות